Bränngas

Bränngas

Många industrisektorer använder betydande mängder fossila gaser som naturgas och gasol på grund av deras behov av ren energi vid höga temperaturer. Att ersätta dessa fossila gaser med förnybar gas som produceras genom pannintegrerad förgasning av skogliga- och jordbruksbaserade restströmmar är en lågt hängande frukt med måttlig teknisk komplexitet och hög klimatnytta. Indirekt förgasning följt av tjärborttagning resulterar i en ren, praktiskt taget kvävefri gas med högt värmevärde och utmärkta förbränningsegenskaper. Gasen kan komprimeras och distribueras inom industrianläggningen och ersätta fossil gas i många tillämpningar. För industrier som redan driver en fastbränslepanna erbjuder vårt integrerade förgasningskoncept en kostnadseffektiv, snabb lösning till fossiloberoende.

Kraftvärme

Kraftvärme

Att använda en förbränningsanläggning för samproduktion innebär en potential att öka de årliga driftstimmarna och överbrygga säsongsvariationer i värmebehovet.

Termokemisk samkonvertering kan också användas för att öka kraftvärmekapaciteten. Genom samförgasning kan ökad värmekapacitet med eller utan ytterligare kraftproduktion ordnas på ett kostnadseffektivt sätt och med hjälp av sampyrolys kan toppbelastningsbränsle produceras för internt eller externt bruk.

Biodrivmedel

Biodrivmedel

Användning av biogent kol för energilagring står inte i motsatsförhållande till till elektrifiering, utan är ett komplement. Tillgången på förnybara flytande eller gasformiga bränslen kommer att vara avgörande för många transporttjänster även i framtiden. Den termokemiska vägen till biobränslen erbjuder hög kapacitet och bred råvaruflexibilitet. Nästan alla organiska material kan omvandlas till rena bränslen som överträffar konventionella fossila bränslen när det gäller klimatavtryck och förbränningsegenskaper. Produktion av biodrivmedel baserat på förgasning erbjuder en robust väg där omvandlingen av biomassa till gasfas möjliggör effektiv borttagning av askkomponenter. BioShare arbetar med djup integrering av förgasning och efterföljande gasomvandlingsprocesser i kraftvärmeverk, med fokus på biobränsleproduktion i skalan 10-100 MW med överlägsen effektivitet.